SemesterSpring Semester, 2021
DepartmentSophomore Class A, Department of Slavics Sophomore Class B, Department of Slavics
Course NamePolish Conversation I
InstructorTSAI NATALIA
Credit3.0
Course TypeElective
PrerequisitePolish Conversation I
Course Objective
Course Description
Course Schedule

課程名稱: 波語會話()授課教師: 蔡麗莉 (Natalia Tsai)109學年度第2學期課程大綱 


週別日期課程主題內容要點1 226Powtórzenie wiadomo?ci z pierwszego semestru上學期課程總複習Cz??ci mowy w polszczy?nie波蘭文的品詞?wiczenia i zabawy j?zykowe語言練習與遊戲2 35Akty zwrócenia si? do odbiorcy稱呼對方的方法Wo?acz – Formy oraz funkcje komunikacyjne呼格溝通的形式與功能Cytaty z poezji  詩歌的引用句Dryle j?zykowe  語言練習3 312Czy Pan mówi po polsku?您說波蘭話嗎?Jak to powiedzie? po polsku?這波蘭話怎麼說?Odmiana czasowników mówi?, rozumie?, uczy? si?, zna?, radzi? sobie動詞mówi?, rozumie?, uczy? si?, zna?, radzi? sobie的變位法4319Jakie znasz j?zyki? Po jakiemu to jest?你懂那些語言? 是哪些語言呢?Przymiotniki okre?laj?ce j?zyki作限定語用的形容詞5326Sk?d jeste?? – Jestem z Tajwanu (1)你來自哪裡? –我來自台灣 (1)Dope?niacz  所有格(第二格)Przyimki z dope?niaczem與所有格連用的前置詞642Sk?d jeste?? – Jestem z Tajwanu (2)你來自哪裡? –我來自台灣 (2)Formy dope?niacza (rzeczowniki w liczbie pojedynczej)所有格(第二格)的語尾變化(單數名詞)7 49Lokalizacja:  地點Sk?d wracasz? – Z poczty.你從哪裡回來? – 從郵局Gdzie jest poczta? – Ko?o banku.郵局在哪裡? – 靠近銀行Dryle j?zykowe 口語練習Odmiana czasowników wraca? i wychodzi?.動詞wraca? wychodzi?的變位法8416Powtórzenie i utrwalenie wiadomo?ci課程的複習?wiczenia i zabawy j?zykowe語言練習與遊戲9423Egzamin ?ródsemestralny期中考Cze?? pisemna  筆試Cz??? ustna  口試10430?yczenia祝福用語Okazje i stosowne sformu?owania情境以及相關詞句的用法11 57Wzywam taksówk?我叫計程車Zwroty niezb?dne przy zamawianiu taksówki;Typowy dialog z kierowc?.叫計程車不可或缺的語句; 與計程車司機的典型對話12514Idziemy na zakupy (1)我們去購物 (1)Typowe zwroty i wyra?enia典型的片語與句子13521Idziemy na zakupy (2)我們去購物 (2)Dialog w sklepie在商店裡的對話14528Rodzina (1)家人(1)Okre?lamy pokrewie?stwo i powi?zania親戚與血緣關係的描述15 64Rodzina (2)家人 (2)Opisujemy cz?onków rodziny  描述家庭成員Typowe zdrobnienia u?ywane w rozmowach z bliskimi (Kotku, Kochanie). 與近親談話用的典型暱稱(: Kotku, Kochanie)16 611Jak pyta? (i kiedy nie pyta?) o wiek?如何詢問年紀(以及何時不要問年紀)?Okre?lenia wieku typu niemowl?, starszy pan, w podesz?ym wieku.描述年紀的說法: niemowl?, starszy pan, w podesz?ym wieku17618Powtórzenie i utrwalenie wiadomo?ci課程的複習?wiczenia i zabawy j?zykowe語言練習與遊戲18625Egzamin ko?cowy期末考Cze?? pisemna  筆試Cz??? ustna 口試
 


Teaching Methods
Teaching Assistant
Requirement/Grading

Fluency:20 points: Speech natural and continuous; no unnatural pauses18 points: Speech generally natural and continuous; only slight stumbling or unnatural pauses16 points: Definite stumbling, but a student manages to rephrase or continue12 points: Speech frequently hesitant and jerky; sentences may be left uncompletedVocabularies:20 points: Uses vocabulary very accurately and extensively (for given levels)18 points: Uses range of vocabulary accurately16 points: Occasionally lacks needed words; predominantly accurate usage12 points: Frequently lacks needed words; frequent inaccurate usageStructure:20 points: Vocal expression almost always correct18 points: Most vocal expressions correct; some minor structural errors16 points : Many vocal expressions correct; some significant structural errors12 points: Some vocal expressions correct; definite structural problemsComprehensibility:40 points: Entirely comprehensible36 points: Almost entirely comprehensible; no misunderstandings32 points: Some errors, but mostly comprehensible; occasionally misunderstands tester's questions24 points: Many errors, about half incomprehensible Class attendance is mandatory.

Each absence from class will receive a one-point deduction from the final grade.

Each student is required to submit homework by the due date every week.

Please do make every effort to come on time.


Textbook & Reference

  1. Ewa Ko?aczek, Survival Polish. Crash Course, Kraków 2016

  2. CD with MP3 dialogues recording


Urls about Course
Attachment

2021???????.pdf